Pay Bazlı Kitle Fonlaması Tebliği Taslağını Yayınlandı

3 Ocak 2019

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 3, 4, 16 ve 99’uncu maddelerinde yapılan
değişiklikler ve eklenen 35/A maddesi ile   kitle fonlamasına   aracılık eden ve
elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlaması platformlarının kurulması ve
faaliyete başlaması Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi tutulmuş olup,
platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir
fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri
tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında
uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına
uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar hususunda
ikincil düzenleme yapma yetkisi de Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir.


Tebliğ içeriği :-

Madde (1) Bu Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının
Kurul listesine alınmalarına ve bu platformların faaliyetlerine, paya dayalı kitle
fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen
amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve
esasları düzenler.

Madde (2) Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları
aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ
hükümlerine tabi değildir.

Tüm kişi ve kuruluşlar 04.02.2019 tarihine kadar görüş ve önerilerini
kitlefonlamasitebligi@spk.gov.tr   e-posta adresine ya da SPK'ya yazılı olarak
gönderebilirler.

SPK Tebliğ Taslağı için tıklayınız.